Doarpsbelang Noardburgum


Het bestuur van de Doarpsbelang Noardburgum behartigt de belangen van dorp en inwoners en is onder meer de schakel tussen dorp en overheidsinstanties, zoals gemeente en provincie. Hierbij kan het gaan om het bestemmingsplan, bouw van (huur-)woningen, dorpsvernieuwing, straatverlichting, informatieborden, overlast, verkeersveiligheid, het behoud van voorzieningen in ons dorp, groenvoorziening, herbestrating en riolering.
Als de gemeente belangrijke zaken heeft die de inwoners van Noardburgum aangaan, neemt zij contact op met het bestuur van Doarpsbelang.

Eens in de 8 jaar wordt er een Dorpsvisie gemaakt. Hierin worden belangrijke zaken vastgelegd die in de jaren na het uitkomen van de Dorpsvisie worden opgepakt door het bestuur, in samenwerking met de gemeente en inwoners van het dorp. Deze Dorpsvisie komt tot stand met medewerking van de inwoners. De huidige Dorpsvisie loopt van 2016-2024.


Bestuur Doarpsbelang Noardburgum

In 2024 bestaat het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum uit:

 

Oene Sikkema - voorzitter

Rudi van der Duim - secretaris

Menno Dekenga - penningmeester
Klaaske Westra - lid
Wij willen nog heel graag een extra lid.

 

Het bestuur vergadert 10x per jaar. In maart/april wordt elk jaar de algemene ledenvergadering georganiseerd.
Verder is er periodiek overleg met de gezamenlijke dorpsbelangen van Tytsjerksteradiel, met de gemeente en met andere instanties als dat nodig is.

U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op deze website.

 


Doarpsbelang organiseert en beheert verder:

- de dodenherdenking op 4 mei.
- het opruimen van het zwerfafval binnen
  de bebouwde kom in Noardburgum.

- 18 ligplaatsen voor bootjes in de opvaart
  bij Zwartkruis.

- de website en Facebookpagina van Noardburgum.
- de grote vlaggenmast bij de rotonde.
- de boekenkarren in MFC De Balstien
- jeugdsoos  “De Heidstee”.

Naast deze vaste werkzaamheden komen er regelmatig incidentele zaken op tafel die door het bestuur worden opgepakt. Niet alle taken worden door de bestuursleden zelf uitgevoerd. Ze kunnen ook aan dorpsbewoners worden uitbesteed.

 Ligplaats jachthaven Zwartkruis


Een ligplaats kost € 45,00 per kalenderjaar.

Belangstelling?

Neem contact op met havenmeester Marco Roomer
via 06-31973453
of via het contactformulier op de website. 


Lidmaatschap 

Op dit moment zijn er zo'n 500 huishoudens lid van Doarpsbelang Noardburgum, terwijl Noardburgum zo'n 900 huishoudens rijk is. U kunt ons steunen voor € 5,00 per jaar. Dit bedrag wordt via automatische incasso in november afgeschreven.       

U kunt zich aanmelden via het contactformulier.