Vergaderdata 2024

De nieuwe vergaderdata zijn bekend.
Wil je iets inbrengen voor een vergadering dan weet je even wanneer dit het beste kan.

Mail je onderwerp naar ons via: post

10 januari
7 februari
6 maart
13 maart Jaarvergadering
10 april
8 mei

12 juni
11 september
9 oktober
13 november
11december


Jaarvergadering

FERIENING FOAR DOARPSBELANGEN NOARDBURGUM

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van Doarpsbelang Noardburgum
op woensdag 13 maart 2024 om 19.30 uur in MFC de Balstien te Noardburgum.
bent van harte welkom.

A G E N D A.

 • Opening door voorzitter Oene Sikkema.
 • Mededelingen.
 • Bespreking verslag ledenvergadering van 5 april 2023
 • Jaarverslag door voorzitter Oene Sikkema.
 • Verslag penningmeester over 2023 door Auke Hietkamp.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming kascommissie 2024.
 • Bestuurswisseling: Auke Hietkamp treed af en Menno Dekenga neemt zijn functie over.
 • Verslagen commissies.

Pauze

Dorpsvisie 2024 / 2040
Samen een begin maken aan een nieuwe dorpsvisie

 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Inloopavond nieuwbouwplan

(let op nieuwe tijd) Inloopavond nieuwbouwplan in een nieuwe fase! Er zijn door het ontwerpteam met betrokkenen drie ontwerpen gekozen die zij passend vinden voor het het nieuwe plan.
Nu is het de beurt aan u om één van die plannen aan te wijzen als het nieuwe plan. Daarom nodigen wij u uit om op dinsdag 7 februari naar de Balstien te komen!
Inloop vanaf 16.30 uur tot ongeveer 19.30 uur

Jaarvergadering

Voor de leden van het Doarpsbelang Noardburgum!

De jaarvergadering staat gepland op 8 maart 2023.

Door het vertrek van Anneke Donkervoort en een bestuur wisseling zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden! Gezien het feit dat er dames vertrekken zouden we graag zien dat we de vacatures ook weer kunnen vullen met dames!


Denk er maar vast even overna!


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,.
Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat.