Privacybeleid


 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  • Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum, secretariaat S.K.Feitsmastraat 4, 9257 VZ Noardburgum, doarpsbelang.noardburgum@gmail.com,  KvK nummer 40002438.
  • De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via bovenstaand (email)adres.

 

2. Welke gegevens verwerkt Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum en voor welk doel
2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

·        voor- en achternaam

·        adresgegevens, telefoonnummer en emailadres

·        bankrekeningnummer

2.2. Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

·  uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum;

·   uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betaling van het lidmaatschaps-geld.


3. Bewaartermijnen

Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd en verwijderd uit het ledenregistratiesysteem.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de ledenadministratie van Feriening foar Doarpsbelangen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Feriening foar Doarpsbelangen zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris ledenbeheer.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Feriening foar Doarpsbelangen uw persoons-gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris ledenbeheer.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris ledenbeheer.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Noardburgum bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.